ERROR 451

當火焰燃燒到達華氏451度,所有記錄人類智慧、歷史、光輝和錯誤的典籍都將灰飛煙滅...... 但火卻燒不毀被壓抑的靈魂。

917,我可唔可以投票?

2017年09月12日 於 #2017年澳門立法會選舉

我上屆有投票,今屆無登記做選民...917,係唔係唔可以投票?

917,我可唔可以 #投票?

【更多資訊】http://bit.ly/2wUZfRz

如不確定自己是否選民,可於以下網站查詢:http://bit.ly/2f37jJ0

【更多資訊】http://bit.ly/2wUZfRz

分享此文章至
本站的文章尚在整理當中... >.<